شصت و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

شصت و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “فلسفه تکنولوژی رسانه و رهیافت های بومی” با ارائه آقای دکترسید محمد مهدی موسوی مهر سه شنبه 15 تیر ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار می شود.