یکصد و بیست و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و بیست و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “گستره وظایف قلمرو دخالت دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 20:30 به صورت مجازی برگزار می شود.