یکصد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

یکصد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “تاثیر متقابل علم و فلسفه و بازتاب آن در علوم انسانی” با ارائه آقای دکتر سید حمید طالب زاده دوشنبه 12 مهر ساعت 19 به صورت (حضوری ومجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.