چهاردهمین درسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی سال تحصیلی 1401-1400 منتشر شد.

ویرایش نهایی: