پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب برگزار می شود.

پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “باورکانت به وجود خدا” با ارائه آقای دکتر رضا بخشایش شنبه 17 مهر 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری ومجازی) برگزار می شود.