یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه گروه عرفان برگزار می شود(ویژه برنامه)

سلسله جلسات هفتمین ویژه برنامه های علامه طباطبائی(ره)

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه گروه عرفان موضوع “تجربه دینی از منظر علامه طباطبائی” ارائه حجت الاسلام دکتر آذربایجانی سه شنبه 25 آبان 1400 ساعت 19(حضوری ومجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.