جلسه 133 گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و سی و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “بازخورد دولت”(جلسه سوم) باحضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 7 دی 1400 ساعت 20 به صورت مجازی برگزار می شود.