جلسه 111 گروه فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

یکصد و یازدهمین جلسه گروه فلسفه علوم انسانی با موضوع “بعضی از جنبه های فلسفی فیزیک نوین” با ارائه آقای دکتر رسول رکنی زاده دوشنبه 6 دی 1400 ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی)برگزار می شود.