“اعتبار و واقع نمایی معارف فطری” در جلسه گروه علمی معرفت شناسی

دویست و هفدهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی،موضوع “اعتبار و واقع نمایی معارف فطری” با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی شنبه 18 دی 1400 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار شد.