133 جلسه گروه فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و سی و سومین جلسه گروه فلسفه سیاسی با موضوع “بازخورد دولت”(جلسه سوم) باحضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 21 دی 1400 ساعت 20 به صورت مجازی برگزار می شود.