یکصد و سی و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و سی و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمرانی و سیاست گذاری از منظر فلسفه سیاسی اسلامی” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 30 فروردین 1401 ساعت 21 به صورت مجازی برگزار می شود.