یکصد و پنجاه و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود.

یکصد و پنجاه و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “تبیین مساله« توجیه وسیله توسط هدف» با تمرکز بر تعالیم اسلامی و اندیشه فیلسوفان مسلمان” با ارائه آقای رامین عزیزی چهارشنبه 28 اردیبهشت1401 ساعت 21 به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.