تعیین مسئولیت‌ها در دوره نهم هیئت مدیره

در سیصد و نود و دومین جلسه هیئت مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد، براساس ماده ۳۶ اساسنامه، وظایف و مسئولیت‌ها تعیین و مشخص شد.

در این جلسه با توجه به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره، رئیس، دبیر، معاونان آموزشی، پژوهشی، بین‌الملل، اداری و مالی و مدیر اجرایی مشخص و تعیین شدند.

حضرت آیت‌الله غلامرضا فیاضی با رای اکثریت آراء اعضای نهمین دوره هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن معلمی با رای اکثریت اعضای…. به عنوان دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

براساس رای اکثریت اعضای هیئت مدیره دوره نهم، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمید پارسانیا به عنوان معاون آموزشی در دوره نهم انتخاب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علی عباسی با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره، به عنوان معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی در دوره نهم انتخاب شدند.

با اکثریت آرای اعضای نهمین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی بهعنوان معاون بین‌الملل مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر یارعلی کرد فیروزجایی با رای اکثریت اعضای هیئت مدیره به عنوان معاون اداری مالی مجمع عالی حکمت اسلامی در دوره نهم انتخاب شدند.

آقای محمدباقر خراسانی به اتفاق آرای اعضای نهمین دوره هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، به‌عنوان مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب و منصوب شدند.

در سیصد و نود و دومین جلسه هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی که باحضور اعضای منتخب دوره نهم برگزار شد، بر اساس بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه، رئیس هیئت مدیره، دبیر، معاونان آموزشی، پژوهشی، بین‌المللی، اداری مالی و مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در دوره نهم انتخاب و تعیین شدند.