یکصد و چهلمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و چهلمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “بررسي مسأله تشخص و انسان وار انگاري خدا” با ارائه آقای دکتر محمد فنائی سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 21 به صورت (حضوری و مجازی ) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.