یکصد و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

 یکصد و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع“سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم،“تقارن تاریخی ایده رویکرد و پارادایم در چیستی علوم انسانی” با ارائه آقای دکتر هادی موسوی دوشنبه 23 خرداد 1401 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی)برگزار می شود.