کتاب”بازخوانی آرای فیلسوفان غربی در باب علوم انسانی” منتشر شد.

بازخوانی آراء و اندیشه‌های فیلسوفان از گذشته تاکنون با رویکرد اکتشافی و دنبال کردن رد پای علوم انسانی در آن، می‌تواند برای بالندگی و رشد بیشتر این علوم مؤثر واقع شود. همچنین تسلط بر انواع روش‌های تبیینی و چالش‌های هر کدام از آنها می‌تواند ما را در بازسازی علوم انسانی بر اساس دیدگاه‌های اسلامی توانمند سازد.

گروه علمی فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی بر اساس رسالت خود در علوم عقلی، با دعوت از اساتید صاحب‌نظر، در خصوص مهمترین فیلسوفان غرب و بحث و تبادل نظر درباره محورهای زیر به این مهم پرداخته است:

  1. گزارشی از آراء و دیدگاه‌های فیلسوف مورد نظر؛ 2. دیدگاه‌های اختصاصی آن فیلسوف درباره علوم انسانی یا استلزامات آن در این زمینه؛ 3. نقد و بررسی دیدگاه‌ها.

این کتاب که حاوی محورهای مذکور است توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.