دویست و سی و هشتمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و سی و هشتمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “نقد ناقض دوم از نواقض الاسلام العشره” با ارائه حجت الاسلام دکتر محسن عبدالملکی سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.