هفتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار شد.

هفتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “پدیدارشناسی هرمنویتیکی هنر؛ گذر از زیباشناسی سوبژکتیو” با ارائه خانم دکتر مصطفوی هیئت علمی و دانشیار فلسفه هنر سه شنبه ۱۷ خرداد 1401 ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار شد.