یکصد و چهلمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار شد.

یکصد و چهلمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “بررسي مسأله تشخص و انسان وار انگاري خدا” با ارائه آقای دکتر محمد فنائی سه شنبه 24 خرداد ساعت 21 به صورت (حضوری و مجازی ) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.