یکصد و پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

یکصد و پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم، “رابطه فلسفه و علوم، بر اساس نظریه تشکیکی وجود” با ارائه آقای دکتر حسن مرادی دوشنبه 6 تیر 1401ساعت 19در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی)برگزار می شود.