ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبائی در گروه معرفت شناسی

جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “بررسی انتقادی جایگاه اصل عدم تناقض در نظام فلسفی کانت از دیدگاه علامه طباطبایی” با ارائه آقای دکتر حسن عبدی شنبه 28 آبان 1401ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.