ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبائی در کار گروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان

جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان با موضوع “بررسی تطبیقی دیدگاه جان دیویی و علامه طباطبائی در موضوع” چیستی،مراحل و انواع تفکر” با ارائه سرکار خانم فاطمه چیذری شنبه 28 آبان 1401 ساعت 18:30 به صورت (مجازی) برگزار می شود.