ویژه برنامه علّامه طباطبائی در گروه فلسفه دین

جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “کارکرد گرایی در دین از منظر علامه طباطبائی” با ارائه آقای دکتر احمد کریمی سه شنبه 24 آبان 1401 ساعت 18:30 به صورت (حضوری و مجازی ) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.