سومین جلسه کار گروه فلسفه جنسیت برگزار می شود.

سومین جلسه کار گروه فلسفه جنسیت با موضوع “چیستی فلسفه جنسیت” پاسخ به سوالات مطرح شده با ارائه سرکار خانم دکتر فهیمه زارع یکشنبه 11 دی ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.