جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “سیاستگذاری و حکمرانی عمومی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی”(جلسه هشتم) با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 20 دیماه 1401 ساعت 19 به صورت مجازی برگزار می شود.