هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “مبانی نظری زیبایی و جمال با تاکید بر آیات قرآن (بررسی امکان تاثیر بستر رکوعات در تغییر برداشت از الفاظ)” با ارائه آقای دکتر محمد مهدی مسیبی دوشنبه 19 دیماه 1401 ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.