دویست و سومین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود.

دویست و سومین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “سلوک تقوایی از منظر آیات قرآن با تاکید بر المیزان” با ارائه حجت الاسلام و المسلمین شهسواری چهارشنبه 22 دیماه 1401 ساعت 18:30 به صورت (حضوری ومجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.