چهارمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت برگزار می شود.

چهارمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت با موضوع “چیستی فلسفه جنس یت”(با توجه به صورت بندی حوزه های فلسفه و جنسیت) “ با ارائه سرکار خانم سمیه حاجی اسماعیلی یکشنبه 25 دی 1401 ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.