دویست و بیست و دومین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود.

دویست و بیست و دومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “تقابل واحد و کثیر” با ارائه آیت الله فیاضی چهارشنبه 28 دی 1401 ساعت 19:15 به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.