کتاب “خداباوری در گذر اندیشه‌ها” منتشر شد.

فراگیری گسترده و زنده مباحث خداشناسانه در تاریخ اندیشه بشر، نشان از اهمیت و جایگاه این بحث خطیر در حیات فردی و اجتماعی بشر دارد و ازاین‌رو تأملات فلسفی بیش و پیش از هر چیز در حوزه مباحث و مسائل دینی، متوجه مقوله خداباوری بوده است. بی‌تردید چالش‌ها و کاوش‌های فراروی این براهین در سده‌های گذشته، زمینه پویایی و قوت مباحث خدااندیشی را فراهم نموده و جذّابیّت و کشش این حوزه معرفتی را دو چندان نموده است.

مجموعه حاضر، حاصل مباحثات و گفتگوهای اساتید برجسته فلسفه دین در موضوعات مختلف و مرتبط با مقوله «وجود خدا» است که در جلسات متعدد گروه فلسفه دین مجمع عالی حکمت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر یک از موضوعات ابتدائاً یکی از اساتید به طرح بحث در موضوع پرداخته است و سپس در ادامه با پرسش و پاسخ‌ها و نکته‌سنجی‌های ژرف‌نگرانه سایر اساتید، مباحث بسط و غنا و تفصیل بیشتری یافته و ابعاد موضوع روشن‌تر شده است.

این کتاب توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.