دویست و بیست و دومین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار شد

دویست و بیست و دومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “تکامل برزخی از منظر آیات و روایات و حکمت متعالیه” با ارائه حجت الاسلام احمدزکی افشاگر چهارشنبه 12 بهمن 1401 ساعت 19:30 به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.