نشست علمی “فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری” برگزار می شود.

نشست علمی “فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری” چهارشنبه 06 اردیبهشت 1402 ساعت 16:30به صورت مجازی و حضوری در مجمع عالی حکمت اسلامی، واقع در خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه ۲ برگزار می شود. در این نشست علمی کارشناسان محترم؛ حجج اسلام آقایان دکتر حسین بستان و دکتر محمدحسین طالبی و خانم دکتر زهرا شریف به ارائه بحث خواهند پرداخت.

شرکت در این نشست برای عموم برادران و خواهران آزاد می باشد.

دبیر علمی “فلسفه تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه شهید مطهری” را جناب آقای محمدباقر خراسانی  بر عهده خواهند داشت.

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده از سایت مجمع عالی حکمت اسلامی مشاهده نمایند.