هشتمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت برگزار می شود.

هشتمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت با موضوع “تعیین برنامه ها و محور فعالیتهای کارگروه در سال 1402” با حضور اعضاء محترم یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 ساعت 17:30 به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.