یکصد و پنجاهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و پنجاهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “عقلانیت تشکیکی نظام باورهای دینی” سه شنبه 9 خرداد 1402 ساعت 20 به صورت ( مجازی) برگزار می شود.