پنجاهمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق برگزار می شود.

پنجاهمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق با موضوع “حقوق بشر: مشکل یا راه حل تاملی در رویکرد نظریه انتقادی به حقوق بشر” با ارائه آقای دکتر علی صابری یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۲۰ به صورت (مجازی) برگزار می شود.