یازدهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت برگزار شد.

یازدهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت با موضوع “الهیات فمینیستی مسیحی” با ارائه خانم دکتر زهرا شریف یکشنبه 18 تیر 1402 ساعت 18 به صورت (حضوری و مجازی) برگزار شد.

خلاصه مباحث مطرح شده به شرح زیر است:

الهیات فمینیستی الهیاتی انتقادی است که به دنبال ایجاد آگاهی فمینیستی از مردانه بودن الهیات است و با استفاده

از ابزار تحلیلی جنسیت به بررسی و فهم متن، سنتها، مناسک و اساسا سیاق دینی می پردازد تا به پیشنهاداتی

دست یابد که برای تبیین سهم کامل زنان در الهیات مفید باشد. رویکرد متکلمین فمینیست به این پرسش که آیا

مسیحیت موجود میتواند تأمین کننده دغدغه های زنان و رهایی بخش برای آنان باشد یا خیر، دارای سه طیف

انقلابی، اصلاحی و بازسازی گرایانه است. گونه های الهیات فمینیستی را نیز میتوان در چهار قسم تصویر نمود:

الهیات فمینیستی به مثابه فلسفه دین، به مثابه الهیات پساسنتی، به مثابه هرمنوتیک کتاب مقدس و به مثابه الهیات

ادیان. در این تنوع منظر، رشدی سه مرحلهای قابل مشاهده است که شامل پیشفرض سازی انسانیت برای زنان،

جایابی نقادانه زنان در الهیات موجود و اصلاح اجتماع میگردد. نقاط محوری الهیات فمینیستی مسیحی عبارتند

از الهیات زندگی و شور، پدر به مثابه امر الهیِ مرتبط با زندگی، تأکید بر ساخت استعاری و اسطوره های آموزه های

دینی، پذیرش تکثر به عنوان منبع گسترش معرفتی، بازخوانی هنجار اخلاقی، طراحی سیاست هویتی، بسط آگاهی

انتقادی، ضرورت تمرین فردی و کنش اجتماعی. به نظر میرسد این امور در تناظر با الهیات اسلامی نیز معنادار

هستند و تحقیق در تراث و گفتگو با اندیشمندان و صاحب نظران در این حوزه میتواند ابعاد عالمانه و درخنشده

الهیات اسلام را بارز نماید.