یکصد و بیست و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود.

یکصد و بیست و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “ارتباط فلسفه و علم بیوشیمی با تاکید بر تحلیل معنای حیات” با ارائه استاد پروفسور غلامحسین ریاضی سه شنبه 20 تیر 1402ساعت 20 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.