سیزدهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه حقوق عمومی برگزار می شود

سیزدهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه حقوق عمومی برگزار می شود

سیزدهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه حقوق عمومی با موضوع “بحث وبررسی پیرامون موضوعات پژوهشی اعضاء” با حضور اعضاء محترم گروه  دوشنبه 27 آذر 96 برگزار می شود.