گروه فلسفه

» گروه علمي فلسفه از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 28 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوعات علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حضرت آیت الله فياضي مدير و آقای صدرالهی دبیر پژوهشی گروه فلسفه را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 میرزا احمد اسدی 15 غلامرضا فیاضی
2 علی اعلایی بنابی 16 یارعلی فیروزجائی
3 محمد حسین ایراندوست 17 محمدباقر قیومی
4 محمد حسین زاده 18 علی کارشناس
5 محمد علی خزائلی 19 محمد مهدی گرجیان
6 علی رضائیان 20 محمدرضا مصطفی پور
7 علی زمانی قمشه ای 21 حسن معلمی
8 عسگری سلیمانی امیری
22 محمد تقی یوسفی
9 حسین شهسواری 23 علیرضا میرزائی
10 روح الله صدراللهی 24 عدالعزیز دفتری
11 عباس عارفی 25 سیدمحمد طباطبایی
12 مهدی عبداللهی 26 روح الله سوری
13 ابوالحسن غفاری 27 سعید رسالتی
14 محمد هادی فاضل 28 سید امیر سخاوتیان