خانه درباره ما هیات موسس

هیات موسس

baner-matn
 بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه، هیأت مؤسس جمعی از اساتید و محققان در زمینه علوم عقلی می باشند که توسط هیئت عالی نظارت تعیین یا تأیید می‌گردند. در همین راستا ناظران محترم عالی حضرات آقایان ذیل الذکر را بعنوان هیأت مؤسس مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب نمودند:
h1
h3
h5
h7
h9
h2
h4
h6
h8
معلمی
heat-moases