خانه درباره ما هیات مدیره

هیات مدیره

بنر برگه های مجمع عالی حکمت اسلامی

براساس ماده ۳۶ اساسنامه، هیئت مدیره مجمع عالی مجموعه ای از نمایندگان منتخب مجمع عمومی است که براساس سیاست های کلان مجمع عالی به برنامه ریزی و هدایت فعالیت‌ها می‌پردازند.

هیئت مدیره ۹ نفر می باشند که به مدت ۲ سال با رأی مخفی مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته مجمع عالی انتخاب می‌شوند که ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره می‌بایست از اعضای هیأت مؤسس باشند.

 

در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۲ افراد ذیل الذکر در اولین مجمع عمومی بعنوان اولین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب گردیدند:

حمید پارسانیا
مرتضی جوادی آملی
عزالدین رضانژاد
سید کمال حیدری
سیدمحمد غروی
غلامرضا فیاضی
حسن معلمی
احمد واعظی
سید یدالله یزدان پناه

در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۳۰ افراد ذیل الذکر در سومین مجمع عمومی بعنوان دومین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب گردیدند:

ـ حمید پارسانیا
ـ مرتضی جوادی آملی
ـ عزالدین رضانژاد
ـ علی عباسی
ـ سیدمحمد غروی
ـ غلامرضا فیاضی
ـ حسن معلمی
ـ احمد واعظی
ـ سید یدالله یزدان پناه

همچنین آقایان:

ـ علی شیروانی و محمود فتحعلی

نیز به مدت ۲ سال به عنوان بازرس انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ افراد ذیل الذکر در پنجمین مجمع عمومی بعنوان سومین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب گردیدند:

ـ حمید پارسانیا
ـ مرتضی جوادی آملی
ـ عزالدین رضانژاد
ـ علی شیروانی
ـ علی عباسی
ـ سیدمحمد غروی
ـ غلامرضا فیاضی
ـ محسن قمی
ـ حسن معلمی
ـ محمدمهدی مهندسی

در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ آقایان ذیل الذکر در هشتمین مجمع عمومی بعنوان چهارمین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب گردیدند:

ـ حمید پارسانیا
ـ مرتضی جوادی آملی
ـ عزالدین رضانژاد
ـ علی شیروانی
ـ علی عباسی
ـ غلامرضا فیاضی
ـ محسن قمی
ـ حسن معلمی
– احمد واعظی

و همچنین آقایان:

ـ مسعود آذربایجانی
– علی شیروانی

بعنوان بازرس اصلی و علی مصباح به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

یازدهمین گردهمایی اعضاء و پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ در سالن اجتماعات مجمع عالی و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
بعد از انجام انتخابات بصورت مکتوب و مخفی آقایان ذیل الذکر به مدت ۲سال به عنوان اعضای پنجمین دوره هیئت مدیره انتخاب شدند:
 1. حمید پارسانیا
 2. عزالدین رضا نژاد
 3. علی شیروانی
 4. علی عباسی
 5. سید محمد غروی
 6. غلامرضا فیاضی
 7. محسن قمی
 8. علی مصباح
 9. حسن معلمی

و همچنین آقایان:

ـ مسعود آذربایجانی
– محمد مهدی گرجیان

بعنوان بازرس انتخاب شدند.

در چهاردهیمن گرده همایی سالانه اعضاء و ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ، آقایان ذیل الذکر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای ششمین هیئت دوره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

 1. حمید پارسانیا
 2. عبدالحسین خسروپناه
 3. عزالدین رضانژاد
 4. حسن رمضانی
 5. علی عباسی
 6. سید محمد غروی
 7. غلامرضا فیاضی
 8. محسن قمی
 9. حسن معلمی

آقایان مرتضی جوادی آملی و علی مصباح به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

و همچنین آقایان:

ـ مجتبی مصباح
– محمد تقی یوسفی

به عنوان بازرس انتخاب شدند.

در شانزدهمین گردهمایی سالانه اعضاء و هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷، آقایان ذیل الذکر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هفتمین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

 1. حمید پارسانیا
 2. محمد حسین زاده یزدی
 3. عزالدین رضانژاد
 4. حسن رمضانی
 5. علی عباسی
 6. سید محمد غروی
 7. غلامرضا فیاضی
 8. محسن قمی
 9. حسن معلمی

آقای عبدالحسین خسروپناه به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

و همچنین آقایان:

ـ محمد مهدی گرجیان
– محمد تقی یوسفی

به عنوان بازرس انتخاب شدند.

همچنین ابولحسن غفاری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در اولین جلسه هیئت مدیره هفتم در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶:

آقای غلامرضا فیاضی به عنوان رئیس هئیت مدیره
آقای حسن معلمی به عنوان جانشین رئیس و دبیر
آقای حمید پارسانیا به عنوان معاون آموزش
آقای عباسی به عنوان معاون پژوهش
آقای محسن قمی به عنوان معاون بین الملل
و آقای محمدباقر خراسانی به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شدند.

در نوزدهمین گردهمایی سالانه اعضاء و هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵، آقایان ذیل الذکر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هشتمین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

 1. حمید پارسانیا
 2. عزالدین رضانژاد
 3. حسن رمضانی
 4. علی عباسی
 5. سید محمد غروی
 6. غلامرضا فیاضی
 7. محسن قمی
 8. حسن معلمی
 9. مجتبی مصباح

آقای محمد مهدی گرجیان به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در این جلسه آقایان:

یارعلی کرد فیروزجایی
و محمد تقی یوسفی

به عنوان بازرس دوره هشتم انتخاب شدند.

آقای ابولحسن غفاری نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

براساس بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی در جلسه ۲۵ فروردین ۹۹ تفکیک وظایف هیئت مدیره دوره هشتم به شرح ذیل صورت گرفت:

آقای غلامرضا فیاضی به عنوان رئیس هئیت مدیره
آقای حسن معلمی به عنوان جانشین رئیس و دبیر
آقای حمید پارسانیا به عنوان معاون آموزش
آقای عباسی به عنوان معاون پژوهش

آقای محسن قمی به عنوان معاون بین الملل

آقای عزالدین رضانژاد به عنوان معاون اداری مالی
و آقای محمدباقر خراسانی به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شدند.

در بیست و دومین گردهمایی سالانه اعضاء و نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ آقایان ذیل الذکر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای نهمین هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب شدند.

 1. علیرضا اعرافی
 2. حمید پارسانیا
 3. علی عباسی
 4. غلامرضا فیاضی
 5. محسن قمی
 6. یارعلی کرد فیروزجایی
 7. مجتبی مصباح
 8. علی مصباح
 9. حسن معلمی

آقای حسن رمضانی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در این جلسه آقایان:

مهدی عبداللهی
و محمد مهدی گرجیان

به عنوان بازرس دوره نهم انتخاب شدند.

آقای مهدی امیدی نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

براساس بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی در جلسه ۱۹ اردیبشهت ۱۴۰۱ هیئت مدیره، تفکیک وظایف هیئت مدیره دوره نهم به شرح ذیل صورت گرفت:

آقای غلامرضا فیاضی به عنوان رئیس هئیت مدیره
آقای حسن معلمی به عنوان دبیر
آقای حمید پارسانیا به عنوان معاون آموزش
آقای عباسی به عنوان معاون پژوهش

آقای محسن قمی به عنوان معاون بین الملل

آقای یارعلی کرد فیروزجایی به عنوان معاون اداری مالی
و آقای محمدباقر خراسانی به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شدند.