یکصد و نود و هفتمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود.

یکصد و نود و هفتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “عالم مثال در اندیشه علامه حسن زاده آملی” با ارائه آقای دکتر محمد هادی توکلی چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401ساعت 21 به صورت (حضوری ومجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.