خانه نشست های علمی کرسی های نظریه پردازی

کرسی های نظریه پردازی

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 13 ویژگی های پارادایمی موضوع علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی (ره) قاسم ترخان مهدی عبداللهی و رمضان علی تبار محمدعلی اسدی نسب 1397/07/26
2
3
4

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 12 اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی غلامرض فیاضی حسن رمضانی و سلیمانی امیری محمد رضاپور ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 11 تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲ صفری سیدکاظم طباطبایی عباسی ۱۳۸۸/۰۲/۲۸ نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 8 امکان فلسفه سیاسی اسلام واعظی حقیقت لک زایی ۱۳۸۷/۰۹/۲۱ نمایش
2 9 ایمان و عقلانیت صادقی پارسانیا فتحعلی خانی ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ نمایش
3 10 تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲ صفری حسینی قزوینی، سیدکاظم طباطبایی عباسی ۱۳۸۷/۱۲/۰۱

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 6 تشکیک وجود فیاضی اسحاق نیا، رمضانی شیروانی ۱۳۸۶/۰۲/۲۷ نمایش
2 7 تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان پروفسور رولاندپیچ علمی پارسانیا ۱۳۸۶/۰۸/۱۷ نماش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 2 حرکت در مجردات ۲ فیاضی ممدوحی، بهشتی معلمی ۱۳۸۵/۰۱/۲۴ نمایش
2 3 تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۱ لاریجانی ممدوحی، معلمی واعظی ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ نمایش
3 4 تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۲ واعظی میرسپاه، معلمی فتحعلی ۱۳۸۵/۱۰/۰۷ نمایش
4 5 تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۳ لاریجانی میرسپاه، معلمی کیاشمشکی ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

1 1 حرکت در مجردات ۱ فیاضی زمانی قمشه ای، مرتضی جوادی معلمی ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ نمایش