یکصد و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار شد.

یکصد و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “سلسله نشستهای رابطه متقابل فلسفه و علم، “تقارن تاریخی ایده رویکرد و پارادایم در چیستی علوم انسانی” با ارائه آقای دکتر هادی موسوی دوشنبه 23 خرداد 1401 ساعت 19در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی)برگزار شد.