یکصد و چهل و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و چهل و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا با موضوع “فلسفه سیاسی ابن سینا، فلسفه حاکمیت خردمندانه ادراکی ، تجویزی و تدبیری عقل عملی بر جامعه سیاسی و دولت” با ارائه  آقای دکتر یوسفی راد سه شنبه1شهریور ساعت 21 به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.