کتاب “تجرد نفس از دیدگاه آقامجتبی قزوینی و آیت الله جوادی آملی” منتشر شد.

تجرد یا عدم تجرد نفس انسانی از مسائل مهم کلامی- فلسفی است که فلاسفه و اندیشوران عقل گرا بر تجرد و دین پژوهان نقل گرا و تفکیکیان بر جسمانیت نفس باور دارند. کتاب حاضر به تبیین مبانی، ادله عقلی و نقلی، پیامدهای تجرد و جسمانیت نفس از منظر علامه جوادی آملی و آقا مجتبی قزوینی پرداخته است. نویسنده با مقایسه و تحلیل تطبیقی مسأله فوق به این رهیافت رسیده است که مبانی و ادلّه نظریه تجرد نفس متقن و با مبانی و آموزه‌های دینی قرابت بیشتری دارد.

این کتاب توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.