بیست و پنجمین جلسه شورای کتاب مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه ۱۳ اسفند در دفتر ریاست جامعه المصطفی العالمیه برگزار گردید.