یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

یکصد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “۱- سیاست حکمت ۲- تعیین برنامه های گروه” با ارائه “آقای دکتر علیرضا صدرا” سه شنبه ۱ مهر ۹۹، ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.