گروه فلسفه هنر

 هم اکنون حجت الاسلام دکتر علی نهاوندی مدیر و حجت الاسلام ابراهیم بازرگان دبیر کارگروه فلسفه هنر را برعهده دارند.

   لیست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه + خلاصه بحث   

اعضای کارگروه علمی هنر :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ اسلمانی ایلخچی ۱۹ صالحیان سعید
۲ امینی مهدی ۲۰ فرید عصر
۳ امینی نژاد علی ۲۱ کاظمی
۴ بازرگان ابراهیم ۲۲ کوشه
۵ بهرامی مهدی ۲۳ کوفیانی
۶ پویا ۲۴ گنجی علیرضا
۷ تلخابی حمید ۲۵ لطیفی علی
۸ حمیدی پارسا ۲۶ مهدوی منصور
۹ خسروپناه عبدالحسین ۲۷ موسوی گیلانی سید رضی
۱۰ داود آبادی احمد ۲۸ میرخندان
۱۱ رازی زاده علی ۲۹ نهاوندی
۱۲ رکوفیان ۳۰ نواب سید محمد حسین
۱۳ سرانجام محمد حسین ۳۱ یزدان پناه سید یدا…
۱۴ سعیدی زاده محمد جواد ۳۲ یوسف زاده
۱۵ شکیبا دل ۳۳ حکمت مهر
۱۶ شهدادی احمد ۳۴ تاجیک
۱۷ صادقی ۳۵ ضرابی احمد
۱۸ صادقی عادل