خانه معاونت ها اداری و مالی

اداری و مالی

baner-matn

معاونت اداری و مالی مجمع عالی حکمت اسلامی وظیفه طراحی امور اداری و مالی و بودجه را برعهده دارد. در همین راستا نسبت به تأمین و تجهیز فضای مورد نیاز بخش های اداری، آموزشی و پژوهشی اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

در حال حاضر محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مسئولیت امور اداری و مالی مجمع عالی حکمت اسلامی را برعهده دارد.